ترکمن

لباس‌های زیبا و سنتی ترکمنی | لباس مردان ترکمن

/turkmen-men-s-clothing

پوشش سنتی و بومی اقوام مختلف کشور میراث معنوی ارزشمندی است که نشانگر فرهنگ و تمدن هر قوم به شمار می‌رود. لباس‌های سنتی به عنوان یک عنصر فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که تنها یک پوشش و لباس نیست بلکه تجلی باورها، عقاید و ویژگی‌های مذهبی، اجتماعی و هنری یک قوم و ملت است که در لباس زنان و مردان و کودکان آن نشان داده می‌شود.