صنعت

مزيت سنجي و اولويت بندي كسب‌ و كارهاي موجود در شهرستان راز و جرگلان | خدمات و صنعت

/industry-and-sevices-item

در این مقاله به تحلیل و بررسی کارشناسی برای مزیت سنجی و اولویت بندی کسب و کارهای منطقه در حوزه صنعت وخدمات پرداخته شده است.