گلستان

برخی از مشاهیر و بزرگان ترکمن صحرا

/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7

استان گلستان که در سابق به (استرآباد) معروف بود. از دیرباز مرکزتمدن و فرهنگ ایران زمین محسوب می‌شد. حکیمان و ادیبان و دانشمندان بزرگی را در خود پرورش داده است. با مراجعه به تذکره ها و تاریخ ادبیات ایران با شخصیت‌های معروفی مواجه می‌شویم که با پسوندهای (جرجانی/ استرآبادی/ میر فندرسکی/ کتولی/ و....) شناخته می‌شوند.